Yasal Uyarı

Gizlilik Politikamız

Internet sitemizin sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir; kuruluşumuz, ürünlerimiz ve/veya servislerimiz hakkında bilgi alabilir, (varsa)sunulan diğer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.  

Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.  

Kısa mesaj (SMS), e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak kuruluşumuzca tarafınıza yapılan bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız e-posta veya telefon ile bildirmeniz yeterli olacaktır.  

Internet sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan kuruluşumuz sorumlu değildir.

Internet sitemiz üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Kuruluşumuz, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı kuruluşumuz tarafından hiçbir garanti verilmemektedir.
Internet sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Kuruluşumuza aittir. Internet sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları kuruluşumuzda saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden kuruluşumuzun yazılı iznini almadıkça, internet sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya internet sitemize başka bir internet sitesinin bağlantısını kuramaz.  

Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Politikamız

Bu internet sitesinin bazı bölümleri çerez kullanabilir. Çerez bilgisayarınızın sabit diskine veya telefonunuzun kalıcı hafızasına yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerez hiçbir kişisel bilginizi içermez.  Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında, sayfalar arası geçişlerde gelişmiş özellikleri sağlamak için, ziyaret ettiğiniz bölümlerle ilgili oturum bilgilerini tutmak amacı ile çerez kullanılabilir. Çerezleri kullanmamak üzere tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmanız durumda internet sitemizi ziyaretiniz sırasında size sunacağımız çeşitli gelişmiş özellikleri düzgün bir şekilde kullanamazsınız. 

Kişisel Verilerin Kullanımı Politikamız

Kuruluş olarak bizimle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

1.   Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, kuruluşumuz tarafından sağlanan hizmet ve kuruluşumuz ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kuruluşumuzun birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Kuruluş veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kuruluşumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kuruluşumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Toplanan kişisel verileriniz, Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kuruluşumuzun, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kuruluşumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kuruluşa ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Kuruluşumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kuruluşumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
2.   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kuruluşumuz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kuruluşumuzun, Topluluk Şirketlerimizin ve Kuruluşumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kuruluşumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kuruluşa ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Kuruluşumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kuruluşumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Kuruluşumuzun yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kuruluşumuzca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kuruluşumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4.   Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kuruluşumuza iletmeniz durumunda Kuruluşumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kuruluşumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kuruluşumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kuruluşumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kuruluşumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki iletişim formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını iletişim adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.